องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 6 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 11 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 16 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2560 | เปิดอ่าน : 4
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน : 7


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบฯ๖๐
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การยื่นแบบภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 4


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

แนะนำท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(1 มกราคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ