องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 1
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน :
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน :
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสะอาด พังคะลี ถึงบ้านนายสมปอง ส่อนราช
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุญมี พังคะลี ถึงบ้านนายวิรอน แสงรถ
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 2
พบข้อมูล  67  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร