องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ เรื่อง วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู้บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การใชัแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรัรบประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.เตาไห พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 18 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 32 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
พบข้อมูล  13  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร