องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม


พิธีวางพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2561)


อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561


อบรมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร กล้วยน้ำหว้า


ประชุมสภา ประจำปี 2561


ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรฯ ประจำปี 2561


กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


โครงการอบรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปี 2561


มอบบ้าน 125 ปี


งานวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


งานท้องถิ่นไทย ปี 2561
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ