องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ภาพกิจกรรม


ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ปี 2561


มอบฌาปนกิจธนาคารขยะ ปี 2561


พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช)


พิธีวางพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2561)


อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561


อบรมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร กล้วยน้ำหว้า


ประชุมสภา ประจำปี 2561


ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรฯ ประจำปี 2561


กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


โครงการอบรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปี 2561
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร