info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder องค์ความรู้
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (มี.ค. 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 530 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file หลักการของการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
photo คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
photo แผนการจัดการองค์ความรู้ อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารท้องถิ่น (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125