ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 และได้มอบนโยบายการดำเนินการการปฏิบัติงานในหลายประเด็น ดังนี้ 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริจและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4. การปรับปรุงทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ระบุว่า การการประชุมและอบรมครั้งนี้ จะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ผู้โพส : admin