ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
รายละเอียด : 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อประชาชน ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ให้กับคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลเตาไห ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเตาไห โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในการร่วมบรรยาย จากเจ้าอธิการวิมล อังสุสีโล เจ้าคณะตำบลเตาไห และวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี นายบุญฤทธิ์ ธรรมวงษา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มาให้ความรู้และคำแนะต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 53 คน
ผู้โพส : admin