ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวาง ไปหนองบัวบัวบาน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง ตำบลเตาไห