ชื่อเรื่อง : จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง