ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหม้อ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง