ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายบัวลา พลยศ
นายก อบต.เตาไห
โทร : 098-5862927
นายสุวรรณ จิตกล้า
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 062-1799153
นายสะไกร เชือกพรม
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 081-0599233
นางอุทิศ บุญราชา
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 061-6083429
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 097-3162555
group ฝ่ายสภา
นายชินวัฒน์ บุญราชา
ประธานสภา อบต.
โทร : 082-8809586
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
โทร : 093-4202968
นายยุทธภูมิ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-3769737
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 082-8809586
นายสุทิน หมื่นพรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 094-3946032
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 085-7524216
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 081-49030189
นางสาวกรรณิการ์ บุญฤทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 085-6781996
นายทนงศักดิ์ บุญภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 094-8135503
นายมีชัย นามศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 082-4972059
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-0252001
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-7118873
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
group สำนักปลัด
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
group กองคลัง
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางสาวปนัดดา ใจทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-2099016
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717
นางรัชดา รอดฮ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-4480914
group กองช่าง
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190
group กองการศึกษา
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845