messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
นายจิรายุส อินทะไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นายนิยม เหล่าพันนา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0943634111
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190