ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การดำเนินการสนับสนุนให้มีระบบส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ ลด ละเลิก บุหรี่ [17 พฤษภาคม 2565]
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [4 เมษายน 2565]
โครงการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [4 เมษายน 2565]
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [28 มีนาคม 2565]
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหใสสะอาด งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [10 มกราคม 2565]
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ [9 มกราคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [29 ธันวาคม 2564]
ให้บริการร่วมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหร่วมกับ รพ.สต. คอนเลียบ [7 ธันวาคม 2564]
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห [26 พฤศจิกายน 2564]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [2 พฤศจิกายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3 4 5