messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 080-7501119
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
นายปัญญา ขาวขำ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-4041811
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-7118873
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0807501119
นายจิรายุส อินทะไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง