messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงานรอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหรอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหรอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานประวัติและก่อตั้งตำบลเตาไห ตำบลเตาไหเกิดเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนขึ้นกับตำบลบ้านเหล่า ในจำนวน 17 หมู่บ้าน ทำให้พัฒนาไม่ทั่วถึง นายไพ พังพี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาพัง มีความคิดและนโยบายจะแยกหมู่บ้านเตาไหมาตั้งเป็นตำบล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองและพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้ออกหนังสือนัดหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นกับตำบลเตาไห มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่บ้านสินเจริญ ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ 1. นายไพ พังพี ผู้ใหญ่บ้านนาพัง 2. นายควร ประจงสาร ผู้ใหญ่บ้านเตาไห 3. นายบุญกว้าง ศรีสุธรรม ผู้ใหญ่บ้านหม้อ 4. นายควร พิลาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านคอนเลียบ 5. นายบุญมี วงค์ดง ผู้ใหญ่บ้านคอนสวรรค์ 6. นายพุก จันทร์สวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านสินเจริญ 7. นายเสถียร แสนพรม ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งตำบลเตาไหขึ้น และมอบหมายให้นายไพ พังพี เป็นผู้ดำเนินการทำหนังสือขอแยกตำบล นำไปยื่นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 ต่อมาได้รับคำสั่ง จากอำเภอเพ็ญอนุมัติ เป็นทางการให้ตั้งตำบลเตาไหขึ้นสังกัดอำเภอเพ็ญอีกหนึ่งตำบล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2529 จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห,หมู่ที่ 2 บ้านนาพัง,หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ,หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์,หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ,หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวาง,หมู่ที่ 8 บ้านสร้างกวางและหมู่ที่ 9 บ้านหม้อ ตำบลเตาไหยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

ประวัติและก่อตั้งตำบลเตาไห

      ตำบลเตาไหเกิดเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนขึ้นกับตำบลบ้านเหล่า   ในจำนวน  17  หมู่บ้าน  ทำให้พัฒนาไม่ทั่วถึง นายไพ พังพี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาพัง มีความคิดและนโยบายจะแยกหมู่บ้านเตาไหมาตั้งเป็นตำบล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองและพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้ออกหนังสือนัดหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นกับตำบลเตาไห มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่บ้านสินเจริญ ผู้เข้าประชุมมีดังนี้
 

1. นายไพ  พังพี       
2. นายควร  ประจงสาร
3. นายบุญกว้าง  ศรีสุธรรม
4. นายควร  พิลาวัลย์
5. นายบุญมี  วงค์ดง
6. นายพุก  จันทร์สวรรค์        
7. นายเสถียร  แสนพรม       

ผู้ใหญ่บ้านนาพัง
ผู้ใหญ่บ้านเตาไห
ผู้ใหญ่บ้านหม้อ
ผู้ใหญ่บ้านคอนเลียบ
ผู้ใหญ่บ้านคอนสวรรค์
ผู้ใหญ่บ้านสินเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาง

      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งตำบลเตาไหขึ้น และมอบหมายให้นายไพ  พังพี เป็นผู้ดำเนินการทำหนังสือขอแยกตำบล นำไปยื่นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2528 ต่อมาได้รับคำสั่ง จากอำเภอเพ็ญอนุมัติ เป็นทางการให้ตั้งตำบลเตาไหขึ้นสังกัดอำเภอเพ็ญอีกหนึ่งตำบล  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2529  จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห,หมู่ที่ 2 บ้านนาพัง,หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ,หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์,หมู่ที่  6 บ้านสินเจริญ,หมู่ที่  7  บ้านโนนสวาง,หมู่ที่  8 บ้านสร้างกวางและหมู่ที่  9 บ้านหม้อ ตำบลเตาไหยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539

 
(ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2560)
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติและก่อตั้งตำบลเตาไห ตำบลเตาไหเกิดเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนขึ้นกับตำบลบ้านเหล่า ในจำนวน 17 หมู่บ้าน ทำให้พัฒนาไม่ทั่วถึง นายไพ พังพี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาพัง มีความคิดและนโยบายจะแยกหมู่บ้านเตาไหมาตั้งเป็นตำบล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองและพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้ออกหนังสือนัดหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นกับตำบลเตาไห มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่บ้านสินเจริญ ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ 1. นายไพ พังพี ผู้ใหญ่บ้านนาพัง 2. นายควร ประจงสาร ผู้ใหญ่บ้านเตาไห 3. นายบุญกว้าง ศรีสุธรรม ผู้ใหญ่บ้านหม้อ 4. นายควร พิลาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านคอนเลียบ 5. นายบุญมี วงค์ดง ผู้ใหญ่บ้านคอนสวรรค์ 6. นายพุก จันทร์สวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านสินเจริญ 7. นายเสถียร แสนพรม ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งตำบลเตาไหขึ้น และมอบหมายให้นายไพ พังพี เป็นผู้ดำเนินการทำหนังสือขอแยกตำบล นำไปยื่นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 ต่อมาได้รับคำสั่ง จากอำเภอเพ็ญอนุมัติ เป็นทางการให้ตั้งตำบลเตาไหขึ้นสังกัดอำเภอเพ็ญอีกหนึ่งตำบล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2529 จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห,หมู่ที่ 2 บ้านนาพัง,หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ,หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์,หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ,หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวาง,หมู่ที่ 8 บ้านสร้างกวางและหมู่ที่ 9 บ้านหม้อ ตำบลเตาไหยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

ประวัติและก่อตั้งตำบลเตาไห

      ตำบลเตาไหเกิดเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนขึ้นกับตำบลบ้านเหล่า   ในจำนวน  17  หมู่บ้าน  ทำให้พัฒนาไม่ทั่วถึง นายไพ พังพี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาพัง มีความคิดและนโยบายจะแยกหมู่บ้านเตาไหมาตั้งเป็นตำบล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองและพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้ออกหนังสือนัดหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นกับตำบลเตาไห มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่บ้านสินเจริญ ผู้เข้าประชุมมีดังนี้
 

1. นายไพ  พังพี       
2. นายควร  ประจงสาร
3. นายบุญกว้าง  ศรีสุธรรม
4. นายควร  พิลาวัลย์
5. นายบุญมี  วงค์ดง
6. นายพุก  จันทร์สวรรค์        
7. นายเสถียร  แสนพรม       

ผู้ใหญ่บ้านนาพัง
ผู้ใหญ่บ้านเตาไห
ผู้ใหญ่บ้านหม้อ
ผู้ใหญ่บ้านคอนเลียบ
ผู้ใหญ่บ้านคอนสวรรค์
ผู้ใหญ่บ้านสินเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาง

      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งตำบลเตาไหขึ้น และมอบหมายให้นายไพ  พังพี เป็นผู้ดำเนินการทำหนังสือขอแยกตำบล นำไปยื่นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2528 ต่อมาได้รับคำสั่ง จากอำเภอเพ็ญอนุมัติ เป็นทางการให้ตั้งตำบลเตาไหขึ้นสังกัดอำเภอเพ็ญอีกหนึ่งตำบล  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2529  จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห,หมู่ที่ 2 บ้านนาพัง,หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ,หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์,หมู่ที่  6 บ้านสินเจริญ,หมู่ที่  7  บ้านโนนสวาง,หมู่ที่  8 บ้านสร้างกวางและหมู่ที่  9 บ้านหม้อ ตำบลเตาไหยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539

 
(ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2560)