messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
การฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
โครงการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการแสดงเจตจำนงค์การต่อต้่านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1